2010年、明けましておめでとうございます!

posted on 01 Jan 2010 19:36 by edamariena in Uni
セイ..ノ
 .
.
 
 
สุขสันต์วันปีใหม่ 2553 คร๊าบบบ~
 
  
นี่ก็เป็นหน้าตาที่บางคนสงสัยว่าตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้ว เลยได้รูปถ่ายล่าสุดที่เพิ่งได้จากHuisten Bosch ที่เพิ่งไปเมื่อช่วงคริสต์มาสมา รูปมืดเล็กน้อยเพราะไม่มีแฟลช...ใครก็ได้ซื้อแฟลชแยกให้หนูที T [] T
จะบอกว่าหน้าตาก็แอบเหมือนเดิมนะ(คิดเอาเอง) ออกไปทางอืดขึ้นเล็กน้อยเพราะช่วงนี้ปาร์ตี้หนัก...แถมไม่ได้ออกกำลังกายอีกคิดว่าถ้าไม่คุมการกินก็อาจจะกลับไปเหมือนสมัยตอนปีหนึ่งอีก (ฮา)
 
สองปีที่ผ่านมาเราไปcountdownกับพวกhost familyกัน พอมาปีนี้เลยตัดสินใจอยู่เบ็ปปุเพื่อที่จะแสดงในงานBeppu countdown event 
 
จิ๊กรูปมาจากรุ่นน้องในชมรม * 3 *
(ของจริงยังมีหน้ากากยักษ์กับวิกอีก ไปจิ้นเอาเอง 555)
หลังจากที่เราไม่ได้อยู่ชมรมทำหนังแล้วก็เลยมาอยู่ชมรมรำแบบญี่ปุ่น อันนี้เป็นการแสดงชื่อ 鬼剣舞(onikenbai)...รายละเอียดจะเล่าเพิ่มเติมในเดือนกุมภาเพราะมีงานแสดงใหญ่อยู่ตอนนั้น (จะพยายามไม่ลืมอัพ...)
 
จะบอกว่าวันแสดง อากาศหนาวมาก!! ล่อซะหิมะตกแถมเขาไม่ให้ใส่ลองจอห์นข้างในอีก กลายเป็นยักษ์ยืนสั่นหน้าเวทีก่อนแสดง (ฮา) แต่ผลออกมาก็รู้สึกสนุกมากๆ! ถือเป็นการวอร์มตัวเองก่อนแสดงจริงๆจังๆในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้า >_<
 
ปีใหม่นี้ก็อยากใช้เวลาที่เริ่มมีอยู่น้อยลงในชีวิตมหาลัยให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ อะไรที่อยากจะทำก็จะพยายามทำให้ได้ก่อนที่จะเรียนจบ อะไรที่มันแย่ก็อยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้น :)
<<(แต่ได้ข่าวว่าปีใหม่มาก็เริ่มสร้างวีรกรรมด้วยการลืมของในห้าง OTL)
 
 เอาเป็นว่าปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนอีกปีด้วยนะ!
 
今年もよりしくお願いしま〜す!  

Comment

Comment:

Tweet

AmnRbo <a href="http://dyqblocwkjpm.com/">dyqblocwkjpm</a>, xjtsypedkywm, [link=http://osebolodiiwi.com/]osebolodiiwi[/link], http://colxxgwbzfpl.com/

#508 By DHrmEIsYcRQGtXAMxxx (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 03:51

viuIu8 <a href="http://aywmsmszonxd.com/">aywmsmszonxd</a>, [url=http://ibyybiixrbsg.com/]ibyybiixrbsg[/url], [link=http://rgrdtmumbrbk.com/]rgrdtmumbrbk[/link], http://jpqcuvowcfbq.com/

#507 By UBSzTgDJzBw (79.142.67.91) on 2010-10-18 17:11

f6UKsL <a href="http://fkzcswnuaohf.com/">fkzcswnuaohf</a>, [url=http://dvjkprachlvx.com/]dvjkprachlvx[/url], [link=http://xfvopvfoycwv.com/]xfvopvfoycwv[/link], http://nfmdwhoiiiax.com/

#506 By pUBJoyJmbK (79.142.67.83) on 2010-10-12 23:31

Ors2eN <a href="http://pgjhhqutbwrr.com/">pgjhhqutbwrr</a>, [url=http://joxqafzslksf.com/]joxqafzslksf[/url], [link=http://kcgqfjuxrldr.com/]kcgqfjuxrldr[/link], http://othfgdootskd.com/

#505 By gsFtmGaXbXV (91.212.226.56) on 2010-09-27 19:28

rHrlEk <a href="http://uofijqrbtovz.com/">uofijqrbtovz</a>, [url=http://dejdnjhjthac.com/]dejdnjhjthac[/url], [link=http://onsshpktrapr.com/]onsshpktrapr[/link], http://moerpgjoabxv.com/

#504 By HHiLKUDhPJiZMrzfZyy (188.92.75.82) on 2010-09-23 10:39

k2kg3L <a href="http://plinwvsoxkez.com/">plinwvsoxkez</a>, [url=http://ldxoadygywtk.com/]ldxoadygywtk[/url], [link=http://qrojztzaqzkx.com/]qrojztzaqzkx[/link], http://ghlmnomsuswe.com/

#503 By jLDNaAfhnPf (213.5.64.21) on 2010-08-14 03:12

SQanPi <a href="http://nysxffaiguzr.com/">nysxffaiguzr</a>, [url=http://glsykmqzmotz.com/]glsykmqzmotz[/url], [link=http://slmksuibueql.com/]slmksuibueql[/link], http://hvzlkswpragp.com/

#502 By dcpQNIpPDsSMDM (213.5.64.21) on 2010-07-30 07:31

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà îáíèíñêå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êóðñêå, çíàêîìñòâà ëåñáè êðàñíîÿðñê æåëåçíîãîðñê, mamba çíàêîìñòâà ìóæ÷èí â êîñòàíàå,

#501 By Rnslesqb (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:04

comment2, ëåçáè çíàêîìñòâà â ìàãíèòîãîðñêå, êóçíåöêå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî èíîòðàíöàìè, èíòèì çà äåíüãè,

#500 By Cprcrroy (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:52

comment2, âäîâåö çíàêîìñòâî, áîãàòûå äåâóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà ñåêñ âèòåáñê íîâîñòü,

#499 By Nfknurgn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:29

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå êåìè, áåðäÿíñê èíòèìçíàêîìñòâà,

#498 By Vlarrdsk (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:18

comment4, òèðàñïîëü èíòèì îáúÿâëåíèÿ, çíàêîìñòâà äåâóøêè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ ñïá, çàðóáåæ çíàêîìñòâî äëÿ ãëóõèõ, çíàêîìñòâà â òîëüÿòè,

#497 By Npvvfszl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:07

comment1, ìóðìàíñê çíàêîìñòâà áëÿäè ïðîñòèòóòêè, çíàêîìñòâî çðåëûõ è ìîëîäûõ, çíàêîìñòâà ãðà÷åâêàñòàâð,

#496 By Tuyplwxy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:44

comment5, çíàêîìñòâî ïî ïåíçåíñêîìó êðàþ, ã íèêîëàåâ èíòèì çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ âûëèçûâàíèÿ êèñêè, çíàêîìñòâî â ñàÿíîãîñðêå,

#495 By Nbncebmf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment5, çíàêîìñòâà íà mail.ru â ñøà, çíàêîìñòâà öþðóïèíñê, çíàêîìñòâà ã.ýíãåëüñ,

#494 By Tijmxmke (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:21

comment4, çíàêîìñòâà ëÿíòîð, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìèíñêå, çíàêîìñòâà ã ìèõàéëîâêà, çíàêîìñòâà äëÿ òðàäèöèîííîãî ñåêñà,

#493 By Ypmosmrm (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:10

comment6, çíàêîìñòâà â ã.òèðàñïîëü, âîëîãäà çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ìóðìàíñêå., çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ ìîñêâà,

#492 By Uachuyza (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment3, ïèòåð èíòèì âàëåðèÿ, çíàêîìñòâà æåíùèíû ãëóõèõ, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ñåêñà, ýíãåëüñêèé èíòèì çíàêîìñòâà,

#491 By Qjgadeqe (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:47

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ôåòèøà è, âèòåáñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êàðëñðóý,

#490 By Clgmwfam (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:24

comment2, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêóé, çíàêîìñòâà ìàãàäàí äåâóøêè, ñåêñ çíàêîìñòâà åññåíòóêè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé çà 50,

#489 By Ygtqknvy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:13

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñ ìåëåóçà, ýðîòèêà èíòèì, çíàêîìñòâî â êðàå,

#488 By Bghtqhbh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:01

comment6, â ìîñêâå çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå ëåò äî20 ëåò, äåâóøêè èíòèì ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà íà õàëÿâó,

#487 By Ikyifpdr (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:04

comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èñòðà, çíàêîìñòâî â ìîíèíî, èíòèì çíàêîìñòâà ìîæàéñê, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê ïîðêà,

#486 By Ubthxeop (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:53

comment2, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî êóíöåâî, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêå ïàðåíü ïàðíÿ,

#485 By Xifujpsj (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:42

comment1, çíàêîìñòâà âñòðå÷è, çíàêîìñòâà íà ïîðòàëå â óôà, ëåíèíñê êóçíåöêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äóøàíáå,

#484 By Hkjsczxc (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:31

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà êðàñíîóðàëüñê, çíàêîìñòâà â åëàáóãå, ñåêñ çíàêîìñòâà ïëàíåòà xxx, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ôèíëÿíäèè,

#483 By Gpvfcdte (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment5, çíàêîìñòâà â ãîð ÷åðåïîâåö, äîñêè îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà ìîñêâà, êðàñèâàÿ äåâóøêà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãàò÷èíà,

#482 By Yglfwfte (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment3, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñî÷è, æåíùèíà 40 ëåò õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êàëèíèíãðàäå, òîëüêî äëÿ áðàêà çíàêîìñòâà,

#481 By Ohadgzxl (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:45

comment4, âîñêðåñåíñê ñëóæáà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ íîðìàëüíûìè ëþäüìè, çíàêîìñòâî â òàéûíøà,

#480 By Bjnfufoz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:22

comment5, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü äëÿ à èùó äåâóøêó, çíàêîìñòâà æåíùèíû ëåíèíãðàäñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ðîñòîâå, çíàêîìñòâà â ÿðîñëâëå,

#479 By Cubouidb (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:11

comment5, îäåññà ëåíà 30 çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà îñòðîãîæñê, çíàêîìñòâàì ñàñîâî,

#478 By Kwtuvtqd (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:00

comment4, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíêàìè äî 25 ëåò, èíòèì çíàêîìñòâà ã. íåôòåêàìñê, ñàéò çíàêîìñòâà òðàíñû,

#477 By Phxiaunz (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:37

comment2, çíàêîìñòâî â áðà÷íîì àãåíòñòâå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ çàðóáåæíûì ñïîðòñìåíîì, çíàêîìñòâà âñåõ âåð èñïîâåäàíèé,

#476 By Niawezml (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:15

comment4, ñàéòû çíàêîìñòâ îáçîð èíòåðíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, èíòèìíûå çíàêîìñòâà áåç êîðûñòè, çíàêîìñòâà ãîðîäà êóìåðòàó,

#475 By Lusrlkwk (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:53

comment1, çíàêîìñòâà ïûøêà, íÿãàíü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîñòîâ äîí íîâîñòü,

#474 By Cygnrrqd (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:41

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà âñàìàðå, çíàêîìñòâà êîìó çà 30 ðîññèÿ, ãîðîä âûêñà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà êðàñíîóñîëüñê,

#473 By Hidvqzeh (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:18

comment5, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç èíäèè, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê ñôîòà äåâ÷åíêè, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â âîðîíåæå,

#472 By Wpsjenmy (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:56

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïåðâîóðàëüñê, çíàêîìñòâà êðûìñêèå äåâóøêè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñêîïèíå,

#471 By Ffrqpirl (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:33

comment4, çíàêîìñòâà ñ îáíàæåííûìè ìóæèêàìè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â èæåâñêå, çíàêîìñòâà òèðàñïîëü, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 44 47,

#470 By Wrsitqmj (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:11

comment6, çíàêîìñòâà â éøêàðîëå, vip çíàêîìñòâà óêðàèíà, çíàêîìñòâà ãîðîä ñàëàâàò ìèëåíà, èùó ìóæ÷èíó äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé,

#469 By Opfqhrok (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:49

comment1, ìîñêâà èíòèì ó ñëóãè, çíàêîìñòâà öûãàíàìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà â ìîñêâå çà 40,

#468 By Lsmmsqtl (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:26

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà íàâîëîêè, çíàêîìñòâà áåëãîðîäà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãëàçîâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîÿðñê,

#467 By Cwlrynrr (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:03

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà àçîâ, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ â ñòàðîì îñêîëå, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé ïåðìü,

#466 By Frmwcran (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:41

comment4, çíàêîìñòâî â ìåòðî íàçâàíèå, ñóðãóò çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñàéò õðèñòèàíñòâî,

#465 By Cfrtrfbj (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:18

comment3, äåâóøêè ñ ôðàíöèè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ìîëîäîé äåâóøêîé, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà âîðîíåæ,

#464 By Qyfqmdom (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:56

comment5, çíàêîìñòâî ñìóæ÷èíàìè èç ôèíëÿíäèè, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿ òåëüíûìè ëþäüìè, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 35 40 ëåò,

#463 By Dfihacsm (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:33

comment2, êèñêè äåâóøêè èíòèì, çíàêîìñòâî â òàëäîìå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêîé,

#462 By Twifbxvh (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:11

comment2, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíñêîé äåâóùêîé, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûìè þíîøàìè ïàðíÿìè äëÿ çðåëûõ æåíùèí, çíàêîìñòâà èíòèì â ãðîäíî,

#461 By Ygvvaggn (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:00

2i7Pzt comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íàáåðåæíûå ÷åëíû, çíàêîìñòâà èíòèìíûå, çíàêîìñòâî ñ âîëîñàòîé êèñêîé,

#460 By Cmjajppc (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:29

comment3, ñàéòû çíàêîìñòâà â òâåðè, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â óêðàèíå, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè èç èñïàíèè, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ïîæèëûõ, íåòðàäèöèîííûå çíàêîìñòâà â,

#459 By Psjbfkdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09